SCYLLA SECURITY SERVIS spol. s r.o. SBS Banská Bystrica

Slavomír Kapusta riaditeľ
Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica
- ochrana majetku
- ochrana majetku, osôb a preprava
- osobná ochrana
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
- vypracovanie plánu ochrany
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému PCO
- stredisko registrovania poplachov
- IP kamerový systém
- poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
- vlastná výjazdová skupina
- kvalita a diskrétnosť

 

Základná filozofia bezpečnostnej agentúry SCYLLA je:
- komplexné uspokojovanie všetkých potrieb zákazníkov v oblasti fyzickej ochrany a špeciálnych služieb, a to vo fáze analýzy (teda stanovenia najvhodnejšieho postupu,   bezpečnostných systémov a technológií, analýzy potrieb a návrhu systému zaistenia), projektu, vytipovanie vhodných pracovníkov, zaistenia a dlhodobej spolupráce,
- kvalita poskytovaných služieb, kedy každý zamestnanec preberá za svoju prácu pre spoločnosť plnú zodpovednosť.

Ponúkame zaistenie ochrany objektu s využitím našich kmeňových zamestnancov osvedčených pri zaisťovaní tejto a špecificky obdobných činností.
Poskytneme aj náhodné a nepravidelné kontroly zásahovými vozidlami. Naša spoločnosť má plne funkčnú zásahovú jednotku s možnosťou pripojenia na CPO. Vo vozidlách je dvojčlenná posádka, ktorá je ozbrojená a plne spôsobilá na vykonanie zásahu. Garantujeme čas príchodu do 15 minút. Logisticky je výjazd rozložený na stanovište s dosahom 20 km v okolí Banskej Bystrice. Môžeme garantovať čas príchodu. Vekový priemer zamestnancov je okolo 30 rokov. Takto vieme zabezpečiť kvalitnejší výkon strážnej služby.

V súčasnej dobe sme držitelia licencií pre strážnu službu, číslo licencie : PS001203, ako aj technickú službu číslo licencie : PT001233

Krédo spoločnosti:
Sme bezpečnostná agentúra, a preto riešime potreby zákazníka v oblasti ich bezpečnosti a zabezpečenia ich majetku. Zákazníkov sme rozdelili do skupín podľa druhu činností a podľa potenciálnych rizík, ktorým sú v súvislosti s tým vystavený. Vieme, že potreby a požiadavky zákazníka sú rôzne a tomu sme schopný sa prispôsobiť.
Naša organizácia je plochá, tj. znížili sme počet riadiacich článkov na minimum a presunuli právomoci a zodpovedností bližšie k zákazníkom. Pružne reagujeme na ich požiadavky. V riešení problémov sme operatívny a flexibilný. Jedine tak je riadenie efektívne a účinné.
Zvláštny dôraz kladieme na starostlivosť o svojich zamestnancov, lebo si dobre uvedomujeme, že sú to najdôležitejšie, čím disponujeme. Vďaka kvalitným a školeným zamestnancom, ktorý pri práci používajú nielen oči a uši, ale aj hlavu a srdce, môžeme dosahovať kvalitného a vyrovnaného teamu pracovníkov, ktorý vnímajú plnú zodpovednosť za svoju prácu. Preto vyvíjame školiace programy pre svojich trvalých aj nových zamestnancov a zlepšujeme svoj sociálny program, aby sme zaistili, že naši zamestnanci budú pre zákazníkov skutočnými partnermi.

Fyzická ochrana objektov
Činnosti pri výkone fyzickej ochrany objektov:
Monitorovať zo stáleho stanovišťa vstup do objektu, dianie a stav v ňom a v jeho bezprostrednom okolí
Vykonávať kontrolné obchôdzky v  objekte, monitorovať stav a dianie v ňom, fyzicky kontrolovať vchody a  vjazdy do objektov, budov a zariadení a uzamknutie vstupov do určených priestorov a miestností
Vykonávať preventívnu činnosť smerujúcu k eliminovaniu krádeží, poškodzovaniu majetku, jeho vybavenia, zariadenia a pod.
Zabezpečiť v objekte stanovený režim kľúčovej služby, vstupu a výstupu pracovníkov, návštevný režim,režim vjazdu a výjazdu vozidiel
Zamedziť vstup nežiadúcich osôb a zabrániť násilnému vniknutiu do objektu, poškodzovaniu, vandalizmu a pod.
Zabezpečiť vo zverenom priestore poriadok výkonom stanovených hliadkových, dozorných, informátorských a kontrolných činností
Obsluhovať technické zabezpečovacie zariadenia, kamerové systémy, EZS, EPS a spojovacie systémy (v určených prípadoch telefónne a rádiostanice) alebo iné určené zariadenia
Zabezpečovať opatrenia vyplývajúce z určenej dokumentácie pre prípad urgentných udalostí, vyvolania poplachu a havári

 

Bezpečné pracoviská:
Správcovia administratívnych budov v dnešnej dobe vynakladajú veľké úsilie na zabezpečenie bezpečného pracoviska pre zamestnancov. Fyzická strážna služba môže byť doplnená aj o IP kamerový systém ktorý ešte zvyšuje bezpečnosť a znižuje náklady. Bezpečnostný IP kamerový systém ponúkaný našou spoločnosťou je flexibilný, efektívny a cenovo dostupný počnúc malými systémami až po monitoring viacerých objektov v  ktorejkoľvek časti sveta.

 

sbs Stredisko registrovania poplachov je elektronický systém monitorujúci a  kontrolujúci bezpečnostné systémy v chránených objektoch s možnosťou okamžitého zásahu v prípade ohrozenia. Scylla security servis s.r.o. zabezpečuje ochranu objektov prostredníctvom SRP (PCO), ktorý je dislokovaný v prevádzke firmy . Tu je sústredená aj zásahová jednotka, ktorá okamžite po prijatí signálu o narušení objektu odchádza na motorovom vozidle vykonať zásah smerujúci k zadržaniu osoby, ktorá vnikla do chráneného objektu. Na SRP možno na pulte sledovať pohyb osoby, podľa zabudovaných snímačov. Zásahová jednotka je v  nepretržitom spojení so službou, ktorá obsluhuje pult, čo umožňuje úspešnejšie zadržanie osoby, ktorá objekt narušila.

 

Osobná ochrana predstavuje jednu zo zložitých a náročných úkonov, ktorú môžu vykonávať len špeciálne pripravené osoby. Pri osobnej ochrane sú naši zamestnanci často postavení do situácií s  charakterom najvyšších rizík. Vďaka premyslenej koncepcii v Scylla security servis s.r.o. máme špeciálne vyškolených zamestnancov, ktorí dosahujú veľmi dobre výsledky v tejto oblasti. Nejedná sa len o krátkodobú osobnú ochranu, ako môžu byť krátkodobé návštevy zahraničných VIP, ale aj dlhodobá nepretržitá ochrana osôb.

Hľadať